Şirketler Hukuku Nedir?
Şirket, ticaret yapmak için oluşturulan bir tüzel kişiliktir. Şirketler hukuku, şirketlerin kuruluşu, birleşmesi, bölünmesi, devri ve tasfiyesi ile ilgili hukuki ilişkileri inceleyen ticaret hukuku kapsamındaki bir hukuk dalıdır. Şirketler hukuku medeni hukukun bir alt dalıdır. Ancak bir kısım düzenlemelerde kamu hukukunu ilgilendiren kurallar da mevcuttur.

Bilgi Edinin
limited-company-under-turkish-law
I. BAL Avukatlık Bürosu Şirketler Hukuku Hizmetleri
Şirketler hukukunun alanları geniştir. Alanlardan bazıları;

Şirketlerin kuruluşu,
Ana esas sözleşme hazırlanması ve düzenlenmesi ya da değiştirilmesi
Yöneticilerin , müdürlerin, ortakların hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları
Kurul Toplantıları,
Hisselerin düzenlenmesi
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları,
Şirket iç yönergeleri,
Sermaye artırımı ve sermaye azaltımı,
Birleşme ve Devralmalar.
Halka arzlar
II. Türkiye’de Şirket Türleri
Şirketler de ticaret hukukunun bir parçasıdır. Türkiye’de şirket türleri anonim şirket, limited şirket, komandit şirket, kollektif şirket ve kooperatiftir. Bu şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca adi ortaklıklar Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bunların en yaygın olanları anonim şirketler ve limited şirketlerdir.

Anonim Şirket Nedir?
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından sadece mal varlığı ile sorumlu olan şirkettir. Anonim şirketler her türlü ekonomik amaç ve kanunla yasaklanmayan konularda kurulabilir. Anonim şirketin merkezinin bulunduğu ticaret sicilinde yazılı ve tescilli bir esas sözleşmesi vardır.

Pay sahipleri şirkete karşı ancak taahhüt ettikleri sermaye payları ile sorumludur. Anonim şirketler, hisseleri halka arz edilebilen ve hisseleri borsada işlem görebilen tek şirket türüdür. Asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. Anonim şirketin iki organı vardır. Bunlar genel kurul ve yönetim kuruludur. Amerika ve Kanada’daki anonim şirketin tam karşılığı, ülkemizdeki anonim şirkettir. Birleşik Krallık’taki halka açık limited şirkete çok benzer.

Limited Şirket
Limited şirket, sermayesi sabit ve paylara bölünmüş, borçlarından sadece mal varlığı ile sorumlu olan şirkettir. Limited şirketler halka arz edilemez. Tek ortaklı limited şirket kurulabilir. Ortak sayısı elliyi geçemez.

Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Ortaklar şirketin borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve tali edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortaklar, şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından sermaye payları oranında sorumludur. Limited şirketin iki organı genel kurul ve yönetim kuruludur.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Sınırlı Sorumluluk Şirketi’ne ve Birleşik Krallık’taki Özel Sınırlı Şirket’e çok benzer.

IV. Türkiye’de Şirket Kuruluşu
Türkiye’de şirket kuruluşu, gerekli belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmesi ile gerçekleşir. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye’de şirket kurarken yerli yatırımcılarla aynı kurallara tabidir. Kurucuların ilgili belgelerle birlikte sicil dairesine başvurmaları üzerine ticaret sicili müdürlüğü tescil işlemini tamamlar. Vekaletname ile yetkilendirilmiş bir şirketler hukuku avukatı vasıtasıyla kuruluş işlemleri yapılabilmektedir.

VI. Şirketler Hukuku ve Yönetişim
Kurumsal yönetim, kurumların şeffaf ve dürüst yönetimidir. Kurumsal yönetim, şirketlerin pay sahiplerinin haklarının şirket tarafından tanınmasına ve bu hakların pay sahipleri tarafından etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlayan bir sistemle yönetilmesidir. Şirketlerde bu konuda sorumlu organ yönetim kuruludur. Geniş anlamda kurumsal yönetim; Yönetim kurulu, şirketin pay sahipleri ile üst yönetimi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistemdir.

Kurumsallaşma, şirket hedeflerine uygun bir organizasyon yapısının oluşturulmasını, her bir bölümün iş ve görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesini, bu amaçlara yönelik şirket iç düzenlemelerinin oluşturulmasını ve dağıtım otoriteleri ile profesyonel bir yönetimin sağlanmasını sağlamıştır. sorumluluklar. Kurumsal yönetim dört temel ilkeye odaklanır. Bunlar; adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktur. Kurumsal bir yönetime sahip olmanız için bir şirketler hukuku avukatı ile çalışmak esastır.

Şirketler Hukuku Avukatı mı arıyorsunuz?
BAL Avukatlık Bürosu, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve şirket kuruluşunda hizmet vermektedir.

Şirketler hukuku büromuz, şirketlere hisse devri, esas sözleşme değişikliği, genel kurul kararları, denetim ve her türlü şirketler hukuku konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.