Taşınmazın Cins Değişikliği Davası

tasinmaz cins degisikligi davasi

I. Taşınmazın Cinsi Nedir?

Taşınmazın cinsi, niteliği ve vasfıdır. Tapuda kayıtlı olarak gösterilen arsa, arazi, bağ, bahçe, kargir dükkan, tarla, harman yeri, akaryakıt istasyonu, orman ibareleri taşınmazın cinsini yansıtmaktadır.

Taşınmazın cinsi ilk olarak tapu kaydı oluşturulurken kadastro ile belirlenmektedir. Kadastro teknisyenleri, kadastro tutanaklarında taşınmazın cinsini belirlemektedir. İmar uygulaması sonucunda genellikle taşınmazın cinsi de değişmektedir. Taşınmazlar imar uygulaması sonucu genellikle arsa vasfı ile tapuya tescil edilmektedir.

II. Taşınmazın Cinsi Nasıl Değişir?

Taşınmazın cins değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin, yapısızken yapılı, yapılıyken yapısız, bağ bahçe ve benzeriyken arsaya, arsa veya araziyken bağ ve benzeri cinse dönüştürülmesidir.

Cins, taşınmazın paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemle değişmektedir. Taşınmazın cinsi, taşınmaz malikinin talebiyle, yetki makam veya mahkeme kararıyla değişebilmektedir. Taşınmazın cinsi ; kadastro müdürlükleri, yetkili kuruluşlar, lisanslı bürolar ya da serbest mühendis tarafından değiştirilmektedir.

Tapuda kayıtlı taşınmazın cinsinin değiştirilmesi bir idari işlemdir. Bu sebeple cinsin değiştirilmesi için öncelikle Lisanslı Harita Kadastro Bürosu’na (LİHKAB) veya Kadastro Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Hisseli bir taşınmazsa tüm maliklerin birlikte istem belgesini imzalaması gerekmektedir. Cins değişikliğini talep eden kişi cins değişikliği istem belgesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerle LİHKAB’a veya Kadastro Müdürlüğüne başvurmalıdır;

  • Taşınmaz malın güncel tapu senedi ve tapu kayıt örneği,
  • Yapısızken yapılı hale gelen taşınmazlarda yapı kullanma izni veya belediye ya da valiliğin yazısı,
  • Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilin vekaletname örneği ve kimliği,
  • Taşınmaz malın sahibi ölmüşse talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimlikleri,
  • Taşınmazın maliki şirket, vakıf, dernek veya kooperatif ise temsilcisinin yetki belgesi ile kimliği.

III. Tapu Sicilinde Kayıtlı Taşınmazda Cins Değişikliği Davası

Lisanslı Harita Kadastro Bürosu veya Kadastro Müdürlüğü tarafından cins değiştirme talebi reddedilirse veya 30 gün içerisinde cevap verilmezse taşınmazın cins değişikliği davası açılabilmektedir.

Dava, hasımsız bir dava olup davalı yoktur. Davacı, taşınmazın cins değişikliği için başvuruda bulunan maliktir.

Dava, idari yargıda değil adli yargıda açılmaktadır. Yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise asliye hukuk mahkemesidir.

Taşınmazınızda imar kanuna aykırı şekilde kaçak bir yapı yaptıysanız taşınmazın cinsi değiştirilmemektedir. Kanuna ve usule uygun şekilde taşınmazda yapılan değişikliklerde taşınmazın cinsi değiştirilmektedir.

Avukat Ece Deniz Vardar

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →

Ece Deniz Vardar hukukun bir çok alanında müvekkillerine profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır. BAL Avukatlık Bürosu'nun geniş çaplı hukuk hizmetlerinde aktif rol almaktadır.