Elkoyma

Birinci Bölüm; Genel Elkoyma I. Elkoyma Nedir? Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde elkoyma; “suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde,…

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararı , hakkında sınır dışı kararı verilmiş veya uluslararası koruma başvurusu yapmış yabancılar hakkında kanundaki şartlar altında karar verilebilen, geri gönderme merkezlerinde tutularak özgürlüklerinden yoksun kalmalarına sebep olan…

Kamulaştırma

I. Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma; Devlet ve kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin olarak ödemek suretiyle, özel mülkiyette bulunan bir taşınmaz malın tamamına veya bir kısmına, kanunda…

Kiracı Tahliye Davası

Kiraya veren ve kiracının anlaşarak kiralananın tahliyesinin sağlanması her zaman mümkündür. Ancak taraflarca anlaşılamadığı takdirde; Tahliye taahhütnamesi ile icra takibi dışında (itiraz edilmezse) kiracının tahliyesi ancak mahkeme kararıyla mümkündür. Kiracının…

Kira Tespit Davası

I. Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava olarak tanımlanabilmektedir. Türk Borçlar Kanununa göre yeni kira dönemlerinde kira…

Mirasın Paylaşılması ve Miras Taksim Sözleşmesi

I. Mirasın Paylaşılması Miras ortaklığı, terekenin miras bırakanın vefatından mirasın paylaşılmasına kadarki süreçte mirasçılar arasındaki hukuki rejimdir. Ortaklığın amacı ise mirasın paylaşılmasıdır. Paylaşma, ortaklığa son veren hallerden biridir. Mirasın paylaşılması,…

Mirastan Feragat Sözleşmesi

I. Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir? Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile muhtemel mirasçısı arasında yapılmaktadır. Bu muhtemel mirasçı, miras bırakanın saklı paylı mirasçısı da olabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi, muhtemel mirasçının…

Miras Ortaklığı ve Temsilci Atanması

I. Miras Ortaklığı 1. Genel Olarak Miras Ortaklığı Mirasbırakanın ölümüyle birlikte miras, külli olarak bir bütün halinde mirasçılara geçmektedir. Ölüm ile mirasçılara intikal eden haklara ve borçlara tereke adı verilmektedir.…

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Gider

I. Ortak Gider Nedir? Kat mülkiyeti düzeni birlikte yaşamayı kolaylaştırıcı bir takım düzenlemeler içermektedir. Bunlardan en önemlisi ortak gider kat malikleri tarafından paylaşılması ve ödenmesini sağlayıcı önlemlerdir. Kat malikleri başka bir…

Kat Mülkiyetinin Yönetimi

Kat Mülkiyeti kavramının tanımı 634 Sayılı Kat Mülkiyeti kanunu'na yapılmıştır. Buna göre kat mülkiyeti, tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve…

El Atmanın Önlenmesi Davası

I. El Atmanın Önlenmesi Davası El atmanın önlenmesi davasının amacı, malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini dilediğince kullanabilmesinin temin edilmesidir. Malikin mülkiyet hakkına konu olan şey üzerinde dilediği gibi; Kullanma, Yararlanma,…

İpotek Nedir?

I. İpotek Nedir? İpotek, mevcut veya henüz doğmamış olmakla birlikte ileride doğması muhtemel olan bir alacağı teminat altına almak için kurulan bir taşınmaz rehni türüdür. Şarta bağlı veya şartsız, belirli…

Taşınmazın Cins Değişikliği Davası

I. Taşınmazın Cinsi Nedir? Taşınmazın cinsi, niteliği ve vasfıdır. Tapuda kayıtlı olarak gösterilen arsa, arazi, bağ, bahçe, kargir dükkan, tarla, harman yeri, akaryakıt istasyonu, orman ibareleri taşınmazın cinsini yansıtmaktadır. Taşınmazın…

Tapu Sicili

I. Tapu Sicili Nedir? Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tutulan sicildir. Ana ve yardımcı sicilden oluşmaktadır. Ana sicil; tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri, belgeler ve…

Sandık Kurulu Seçmen Üye Görevlendirmesi

Bir çok müvekkilimiz 31 Mart 2024 seçimlerinde sandık kurulu seçmen üye olarak görevlendirildiğine dair tebligat aldığını bildiriyor. Bununla birlikte bu görevlendirmenin detaylarını soruyor. Herhangi bir parti üyeliği bulunmayan, kamu görevlisi…

Endüstriyel Tasarım Nedir?

I. Tasarım Nedir? Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan özellikleridir. Ürün ise…

Hukuk Davalarında Keşif

I. Keşif Nedir? Delil, maddi gerçeğe ulaşma amacı ile sürdürülen ispat faaliyetinde kullanılan araçlardır. delil denir. Keşif de takdiri bir delil türüdür. Keşif, uyuşmazlık konusu şey hakkında hakimin bütün duyularıyla…

Hakaret Suçu

I. Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesinde; "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek…

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

I. Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinde; "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.[1]…

İfade Özgürlüğü

I. İfade Özgürlüğü Nedir? İfade, kişilerin duygu ve düşüncelerini üçüncü kişilere aktarmasıdır. Özgürlük, kişilerin kendi geleceklerini hiçbir baskı altında kalmadan kendilerinin belirleyebilmesidir.[1] İfade özgürlüğü temel insan hakları arasındadır. İfade özgürlüğü;…

Israrlı Takip Suçu ve Cezası (TCK 123/A)

Günümüzde sosyal meydanın ve iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla insanların birbirine ulaşabilmesi daha kolay hale gelmiştir. Kişiler hiç tanımadıkları kimslerle dahi temasa geçebilmektedir. Fakat bu mecralarda bu kadar kolay ulaşılabilir olmak bazen…

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

I. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası Nedir? Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu'nun 134'üncü maddesinde ve "Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar" başlığı altında…

Marka Nedir?

Marka kavramı 10/1/2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na düzenlenmiştir. En temel haliyle ifade edecek olursak marka; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt…

Hukuk Davalarında Islah

I. Islah Nedir? Hukuk Davalarında Islah, tarafların bir davada iddia veya savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağı sebebiyle yapamadıkları usul işlemlerini, tek taraflı bir irade beyanı ile tamamen veya kısmen düzeltmeleridir.…

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

I. Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Nedir? Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesinde; "Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye…

Hukuk Davalarında Tanık Delili

I. Tanık Delili Tanıklık, davadaki taraflar dışında üçüncü kişilerin dava ile ilgili vakıalar hakkında bildiklerini mahkmeye anlatmasıdır. Tanık, hukuki niteliği itibariyle bir takdiri delildir. Yani tanığın beyanı hakimi bağlayıcı değildir.…

Hukuk Davalarında Yemin Delili

I. Yemin Nedir? Hukuk davalarında yemnin delili kesin ispat yöntemlerinden biridir. Yemin delili, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 225 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuna göre yemnin, taraflardan birinin, bir vakıanın doğru olup…

Ceza Muhakemesinde Şikayet

I. Ceza Muhakemesinde Şikayet Nedir? Şikayet, mağdur veya suçtan zarar görenin yetkili mercilere başvurarak, suç teşkil eden fiil dolayısıylasoruşturma ve kovuşturma yapılması yönündeki iradesini açıklamasıdır. Şikayet, soruşturulması ve kovuşturulması için…

Uyuşturucu Ticareti Suçu

I. Uyuşturucu Ticareti Suçu ve Cezası Nedir? Uyusturucu veya uyarıcı maddeler, kişinin kullanması ile birlikte bedeninde uyuşturucu veya uyarıcı etki meydana getiren ve fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapan maddelerdir. Uyuşturucu…

Kira Nereye Ödenmelidir?

I. Kira Nereye Ödenmelidir? Kira bedelleri, kiraya verenin banka hesabına ödenmelidir. Sözleşmenizde eğer kira bedelinin ödeneceği bir banka hesabı belirtilmişse, belirtilen banka hesabına ödenmesi gerekmektedir. Kira bedelini ödemek, kiracının asli…

İcra Takibi Süreci

İcra Takibi Süreci İcra takibi süreci takibe konu hakla ve dayanak belgelere göre farklılık gösterilebilir. lcra takip türleri genel olarak 1. İlamlı İcra 2. İlamsız İcra 2.1. Genel Haciz Yoluyla…

Çekişmeli Boşanma Davası

I. Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Boşanma, eşlerin evliliklerini karşılıklı veya tek taraflı çıkan sorunlar neticesi sonlandırmalarıdır. Boşanma davası, evlilik birliği devam eden bir çiftteki eşlerden birinin veya her ikisinin talebi…

Cinsel Saldırı Suçu

I. Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçu Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 102’nci maddesinin ilk iki fıkrasında; “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine,…

Anlaşmalı Boşanma Davası

I. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumları hakkında anlaşarak evliliklerini sonlandırmalarıdır. Eşlerin boşanma şartlarında anlaşarak birlikte başvurması veya davayı açan eşin…

Kira Ödemeyen Kiracı Tahliyesi

I. Genel Olarak Kiracı, kira borcunu ödemekle yükümlüdür. Aynı zamanda bu borç sözleşmede belirtilen şekilde ve vaktinde gerçekleşmelidir. 30 günlük ihtar süresine rağmen kira ödemeyen kiracının tahliyesi mümkündür. Ödenmeyen kira…

Aile Konutu

I. Aile Konutunun Tanımı Aile konutu, eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve varsa çocukları ile birlikte yaşadıkları ailenin yaşam merkezini oluşturan konuttur. AiIe, kanun hükümlerine göre yapılan bir evlilikle meydana gelmektedir.…

Basit Yargılama Usulü

I. Genel Olarak Basit Yargılama Usulü 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü olmak üzere iki temel yargılama usulü benimsenmiştir. Esas itibariyle yazılı yargılama usulü…

Tutuklama ve Tutukluluğa İtiraz

I. Tutuklama Nedir? Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ila 108’inci maddeleri arasında düzenlenen, suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin sahip olduğu hürriyetin, kaçmasını veya delilleri karartmasını engellemek amacıyla kısıtlanmasıdır.…

Kira Sözleşmesi

I. Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Sözleşme; apartman dairesi,…

Kiracı Hakları – Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesinin, konut, işyeri gibi taşınmazlar için yapılabileceği gibi taşınırlar için de yapılması mümkündür. Bu yazıda bahsi geçen kiracı hakları münhasıran "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri" için düzenlenmiştir. Kiracının…

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası süreci özetle boşanma dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, karar verilmesi, istinaf ve temyiz olarak saymak mümkündür. Ancak her bir aşama ayrı öneme sahiptir. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasından boşanma kararının kesinleşmesine…

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

I. Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası eşlerden birinin yetkili aile mahkemesine vereceği boşanma dilekçesi ile açılmaktadır. Dava dilekçesinin adliyeye gidilerek, E Devlet (UYAP Vatandaş) sistemiyle ya da avukat aracılığıyla…

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

I. Boşanma Dilekçesi Nedir? Boşanma dilekçesi , eşlerden birinin boşanma talebiyle yetkili mahkemeye sunduğu dava veya karşı dava dilekçesidir. Mahkemeye sunulan boşanma dilekçesi ile boşanma davası süreci başlayacaktır. II. Boşanma…

E Devlet Boşanma Davası Açma Mümkün Mü?

Eşlerden birinin, yetkili aile mahkemesine vereceği dilekçe ile boşanma davası açması mümkündür. E Devlet sisteminde geliştirilen; UYAP Vatandaş Portal sistemi sayesinde; Elektronik İmza veya Mobil İmzaya sahip vatandaşların internet sistemi…

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının tahliyesi kanunda sayılan haller ile mümkündür. Türk Borçlar Kanunu'nun 347'inci maddesinde 10 yıllık kiracının tahliyesi hususunda özel düzenlemelere yer verilmiştir. Kanuna göre kiraya…

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın kaldırılması, itiraz edilen icra takibinin devamı için İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen başvuru yoludur. Bu sayede alacaklının alacağına kavuşması yargıalamayı gerektirmeden mümkün kılınmıştır. İcra takibinin türüne ve alacaklının ispata…

Kiracının Ölümü

Sözleşmeler kural olarak kişisel borç doğurur. Ancak kira sözleşmelerinde kiracının ölümü sözleşmeyi sona erdiren bir neden değildir. Taşınır, taşınmaz ve ürün kiraları için kiracının ölümü durumunda kanunda özel düzenlemelere yer…

İhtiyati Tedbir

I.İhtiyati Tedbir Tanımı Bazı durumlarda dava sonucunda, davacı tarafın dava konusu mal veya hakka ulaşması tehlikeye düşebilir. Örneğin davalı, dava sırasında dava konusunu üçüncü bir kişiye devredebilir. İşte bu gibi…

Vesayet Nedenleri

I. Vesayet Nedir? Vesayet , velâyet altında bulunmayan küçüklerin ve çeşitli nedenler yüzünden kendilerini ve/veya mallarını idare etmekten yoksun velâyet altına alınmamış erginlerin korunması ve onların temsil edilmesi maksadıyla kabul…

İhalenin Feshi Sebepleri

İcra ve İflas Kanunu uyarınca ihale ile satılmasına karar verilen malın mevzuata uygun satılması gerekecektir. İhaleye konu mal hacizli olabileceği gibi ortaklığın giderilmesine de konu olabilecektir. İhalenin kanunda ve yönetmelikte…

İcra Mahkemesi Yargılama Usulü

I. İcra Mahkemesi İcra mahkemeleri icra ve iflas hukuku kapsamında uyuşmazlıkların çözülmesi, alacaklıların veya borçluların haklarını koruma amacıyla kurulmuş özel mahkemelerdir. İçra mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri Anayasa’nın 142’inci maddesine…

Delil Tespiti

I. Delil Tespiti Nedir? Delil tespiti; ileride açılacak veya mevcut dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet altına alınması anlamına gelmektedir.1 2 3 Mevcut delillerin kaybolmasını,…

Takip Talebi

I. Takip Talebi Nedir? Takip talebi, alacaklının icra dairesinden birşeyin yerine getirilmesi amacını güden taraf işlemidir. Paranın ödenmesi, teminatın verilmesi, bir şeyin yapılması, bir şeyin yapılmaması veya teslimi takıp talebinin…

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

I. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Nedir? Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru,temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na 12 Eylül 2010 yılı referandumu ile girmiş ve 23/09/2012 tarihinden itibaren…

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

I. Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için bir araya gelmesidir. Taraflar, tarafsız ve bağımsız bir arabulucu tarafından bir araya gelir. Böylelikle birbirleri ile konuşmaları, müzakerede…

İcra Memur Muamelesini Şikayet

I. Genel Olarak İcra dairelerindeki her türlü iş ve işlem mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmalıdır. İcra memurlarının yaptığı işlemlere karşı icra mahkemesine şikayet yoluna başvurulabilir. Kısaca bu yola “icra memur muamelesini…

Mehir Yasal Mı?

I. Mehir Nedir? Mehir, İslam hukukunda kocanın evlenmenin dini akdi sırasında veya devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği belirli bir mal veya paradır.…

Tahliye Talepli İcra Takibi

Tahliye talepli icra takibi, bir taşınmazın tahliyesi ve teslimine ilişkin olarak düzenlenecek takip talebiyle mümkündür. Takip talebi yetkili icra dairesine verilmelidir. İcra dairesi; takip talebine göre ilamlı veya ilamsız takipte…

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İptal Edilir?

Ülkemizde yaşanan konut ihtiyacı, emsal kira ücretlerinin yükselmesi ve yenilenen kira dönemleri için yüzde 25 artış oranı ile sınırlandırılması nedeniyle bir çok kiraya veren kiracısını tahliye etmek için bir yol…

Dava Dilekçesi

I. Dava Dilekçesi Hazırlamadan Önceki Hazırlık Aşaması 1. Dava Nedir? Dava, Türk Dil Kurumu’ndaki anlamına göre: “Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına yapılan başvuru” anlamı taşımaktadır. 1 Hukuki…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

I. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği Türk Borçlar Kanunu’nun 611’inci maddesinde; “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir…

Özel Üniversiteler Ne Kadar Zam Yapabilir?

I. Özel Üniversitelerinin Kar Gütmeme Amacı Her özel üniversite, vakıf üniversitesidir ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Vakıf üniversiteleri de devletin denetimi altında olup Yükseköğretim Kurulu’na bağlı hareket etmek zorundadır. Vakıf…

Taşınır Satış Sözleşmesinde Ayıptan Sorumluluk

Taşınır satışı Türk Borçlar Kanunu’nun 209’uncu maddesinde düzenlenmiş ve taşınmaz sayılanlar dışında kalanların satışının olduğu ifade edilmiştir. Ayıp sorumluluğu, Türk Borçlar Kanunu’nun 219 ila 231’inci maddeleri arasında düzelenmiştir. Satıcının satılan…

Kira Ne Zaman Ödenmelidir?

Kira sözleşmelerinde genelde kira bedellerinin ne zaman ve ne şekilde ödenmesi gerektiği yer almaktadır. Taraflar arasında bu konuda anlaşma yoksa; kira ne zaman ödenmelidir? Bu yazıda genel olarak kira bedellerinin…

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

I. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, ileride bir taşınmazın kararlaştırılan koşullarla satışının gerçekleştirilmesini sağlayan, kişisel hak ve borç doğuran, alıcısına taşınmaz satışını isteme olanağı veren, tapu…

Kiracı Tahliye Davası Kimler Açabilir?

I. Kiraya Veren, Malik Olmak Zorunda Mı? Kira sözleşmesi, bir bedel karşılığında geçici bir süre için tarafa veya başkasına ait taşınır veya taşınmaz malın veya bir hakkın kullanımını sağlayan sözleşmedir.…

Kira Sözleşmesinin Vekaleten Yapılması

I. Vekalet Sözleşmesi ve Şekli Unsuru Vekalet sözleşmesi, vekilin, vekalet vereni menfaatine ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcu altına girdiği sözleşmedir. Sözleşme ile kararlaştırılan veya teamülün bulunduğu hallerde…

Anonim Şirket Kuruluşu

I. Anonim Şirket Türk Ticaret Kanunu’nun 329. maddesi uyarınca anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş…

Ceza Muhakemesinde Silahların Eşitliği İlkesi

Özet Silahların eşitliği ilkesi, adil yargılanma hakkının bir unsuru olup iddia ve savunma makamının eşit şartlarda yargılamada hükme etki edebilmesidir. Çalışmamın ilk bölümünde silahların eşitliği ilkesinin tanımını, tarihi kökenini ve…

Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı belgedir. Türk Borçlar Kanunu'na göre tahliye taahhütnamesinin "kiralananın tesliminden sonra" düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde tahliye taahhütnamesi geçerli olarak…

Kiracının Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye Davası

Konut kira sözleşmelerinde kiracının tahliye edilmesi için nedenler kanunla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle kiraya veren kiracısını ancak Türk Borçlar Kanunu'nda sayılan nedenler ile tahliye edebilecektir. Kiracının konutunun olması nedeniyle tahliye nedeni…

Şirket Nasıl Kurulur?

I. Türkiye'de Şirket Kuruluşu Türkiye'de şirket kuruluşu; bireylerin elinde veya vekâletleriyle temsil ettikleri kişiler aracılığıyla mümkündür. Bu nedenle, avukatlar müvekkilleri adına Türkiye'de şirket kurulumunu kolayca gerçekleştirebilirler. İlk olarak, bir şirketin…

Türkiye’ye Vize Başvurusu

I. Vize Nedir? 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre vize kısaca Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izin belgesini ifade…

Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Yabancıların Türkiye'de sağlık turizmine olan ilgisi giderek büyüyor. Sağlık Turizmi sektörü yatırımcılar için de gözde alanlardan biri haline gelmeye başladı. Peki sağlık turizmi faaliyetleri yürütebilmek için Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl…

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

I. Genel Olarak Konut ve/veya çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının tahliyesi nedenleri sınırlıdır. Kiracının tahliyesi için kanunda öngörülen sebeplerle dava açılması mümkündür. Kirayaverenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği…

Ziynet Eşyası Alacağı Davası

I. Ziynet Eşyaları Nedir? Ziynet eşyası, değerli madenlerden üretilen takılardır. Nikah, düğün, kına gecesi gibi evliliğe dair merasimlerde gelin ve damada takılan; Bilezik, Kolye, Gerdanlık, Takı seti, Saat, Küpe, Yüzük…

Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu'na göre; boşanma davasında boşanma nedenleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebebi olarak ayrılır. Özel boşanma sebepleri, terk, zina, onur kırıcı ve pek kötü davranış, akıl hastalığı…

İrtibat Bürosu Nedir?

I. İrtibat Bürosu Nedir? İrtibat bürosu, yurtdışında faaliyet gösteren bir ticaret şirketinin temsil ve ağırlama, tedarikçi denetimi, teknik destek, haberleşme ve bilgi aktarımı, bölgesel yönetim merkezi oluşturma amaçları ile kurulabilen…

Avukata Vekalet Nasıl Verilir?

Türkiye’de bulunan avukatların bir kişiyi veya şirketi resmi makamlara ve mahkemelere karşı temsil edebilmesi için usulüne uygun olarak vekaletname verilmesi gerekmektedir. Avukata vekalet ancak resmi şekilde verilebilecektir. Türkiye'de avukatların kendiliğinden…

Hukuk Davalarında İlk İtirazlar

I. Hukuk Davalarında İlk İtiraz Nedir? İlk itirazlar davanın esasına girmeye engel olan ve davanın başında ileri sürülmesi gereken usule ilişkin itirazlardır. Diğer bir ismi dava engelleridir. Ayrıca yargılamanın geçerliliğini…

Hukuk Davalarında Dava Şartları

I. Dava Şartları Nedir? Dava şartları, bir davanın esası hakkında inceleme yapılması ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu zorunlu olan şartlardır. Davanın şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın…

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

I. Kiracının "Aidat" Ödemesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler 1. Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından “Ortak Gideler” Kat irtifakı, kat mülkiyeti ve toplu yapılarda ana gayrimenkullerin ve ortak yerlerin kullanılması, onarımı ve…

Avukat Seçiminde Tavsiyeler

I. Avukatlık Mesleği Hakkında Avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uyun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları,…

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu

I. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kavramı ve Niteliği Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu genel olarak, TTK’nın İkinci Kitabı’nın ( Ticaret Şirketleri) Dördüncü Kısmının (Anonim Şirket) İkinci Bölümü’nde düzenlenmiştir. Anonm Şirketlerde Yönetim…

Ortaklığın Giderilmesi Davası

I. Mülkiyet Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası konusunda bilgi edinebilmek için öncelikle bazı hukuki kavramları öğrenmek gerekmektedir. Mülkiyet, hakkın sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini verir. Herkese karşı…

Kadına Şiddet ve Önlenmesi

I. Kadına Şiddet Nedir? Kadına şiddet, kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Ailenin Korunması…

Uzaklaştırma Kararı

I. Uzaklaştırma Kararı Nedir? Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, devletin şiddeti önlemesini, şiddete uğrayanı korumasını ve şiddet uygulayan kişilerin tedbir kararı ile durdurulmasını ve rehabilite edilmesini amaçlamaktadır.…

Limited Şirket

Limited şirket, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketidir. Fakat aynı zamanda kollektif şirkete de yakınlaştırılmış ve karma bir yapıya sahiptir. Ülkemizde en çok limited şirket bulunmaktadır ve bu bakımdan özelliklerinin…

Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

I. Kira Artış Oranı Nedir? Kira artış oranı, konut çatılı işyeri kiralarında; yeni kira döneminde kiraya yapılacak artışı ifade eder. Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde ev sahibi dilediği gibi…

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

I. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Nedir? Bilindiği gibi kiracının konut veya işyerinden tahliye edilmesi Türk Borçlar Kanunu'nda sayılı şartlara bağlıdır. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye, sınırlı sayıda olan tahliye…