Boşanma Davası Süreci

bosanma davasi sureci

Boşanma davası süreci özetle boşanma dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, karar verilmesi, istinaf ve temyiz olarak saymak mümkündür. Ancak her bir aşama ayrı öneme sahiptir. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasından boşanma kararının kesinleşmesine kadar uzun bir süreç geçebilecektir.

I. Boşanma Dava Dilekçesinin Hazırlanması

Boşanma hakkı, dava açılarak kullanılabilen bir bozucu yenilik doğurucu haktır. Öncelikle eşlerden birinin boşanmayı istemesi halinde öncelikle boşanma davasının açılabilmesi için dava dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Tarafların anlaşmalı olarak boşanmamaları durumunda çekişmeli boşanma davası görülecektir.

Hukukumuzda, hiçbir kusuru olmayan eşten boşanmak mümkün değildir. Bu sebeple boşanma sebepleri, eşin kusurları ve taleplerden oluşan bir boşanma dava dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Dava dilekçenizde karşı yana herhangi bir kusur yüklemeden boşanamazsınız. Çekişmeli boşanma davalarında bir avukat ile birlikte çalışmanızı tavsiye ederiz. Çünkü dava dilekçesinin oldukça ayrıntılı olması, davanın kazanılması için oldukça önemlidir.

Dava dilekçesinde davayı açacağınız mahkeme, davacı ve davalının adı, soyadı ve adresleri yer almalıdır. Ayrıca davacının T.C. Kimlik Numarasının da dilekçeye yazılması gerekmektedir. Vekil aracılığı ile dava açılmışsa vekilin de adı, soyadı ve adresi yazılmaktadır.

Boşanma dava dilekçenizde öncelikle delillerinizle birlikte yaşanan olayların ve karşı yanın kusurlu davranışlarının ayrıntılı bir biçimde anlatılması gerekmektedir. Dilekçenizde belirttiğiniz fakat delillendiremediğiniz hususlar mahkeme tarafından kabul edilmeyeceğinden delillerinizin de yazılması gerekmektedir. Ayrıca aile konutu veya sair hususlardaki tedbir taleplerinizin, ziynet eşyası veya mehir talebinizin de dava dilekçesinde belirtilmesi gerekir. Bununla birlikte müşterek çocuklarınız varsa velayetleri ve nafaka miktarının dava dilekçesinde talep edilmesi gerekmektedir. Son olarak boşanma talebinizin olduğu ve maddi/manevi tazminat talebiniz varsa bunun da belirtilmesi gerekecektir.

Boşanma davası sürecinin en önemli kısmı “dilekçenin hazırlanmasıdır” desek yanlış olmayacaktır. Boşanma dava dilekçesi hakkında detaylı bilgiye; “Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

II. Boşanma Davasının Açılması

Boşanma davası, aile mahkemesinde açılmaktadır. Eşlerden birinin yerleşim yeri veya son 6 ay boyunca birlikte oturdukları evin bulunduğu yer mahkemelerinde açılmaktadır. Dava dilekçesi ve delillerin yetkili ve görevli mahkemeye verilmesi ile dava açılır. Boşanma davasının nasıl açılacağına dair; “Boşanma Davası Nasıl Açılır?” yazımızı okuyabilirsiniz.

Davanın açılmasının ardından mahkeme tarafından tensip zaptı düzenlenerek tarafınıza tebliğ edilir. Ayrıca dava dilekçeniz de dava açtığınız eşinize PTT yolu ile tebliğ edilmektedir. Bunun ardından eşinizin dava dilekçesine cevap vermesi için 2 haftalık süresi olacaktır. Eşiniz de size karşı boşanma davası açma hakkına sahiptir. Boşanma davalarında yazılı yargılama usulü mevcuttur. Bu sebeple cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi verme hakları da mevcuttur.

III. Ön İnceleme Duruşması

Boşanma davasında dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra mahkemece taraflar ön inceleme duruşmasına davet edilmektedir. Ön inceleme duruşmasında eşlerin anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar ile boşanmaya konu vakıaların nelerden ibaret olduğunun tespiti edilmektedir.

Mahkeme dava şartlarını ve ilk itirazları inceler. Eşleri sulhe teşvik eder. Boşanma davaları bakımından ön inceleme safhasının bir önemi iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi bakımından ön inceleme aşaması önemlidir. Taraflar dayandıkları delilleri dilekçeler teatisinde belirtirler.

Ön inceleme duruşmasından sonra taraflara son kez 2 haftalık kesin süre verilmektedir. Bu 2 haftalık süre içerisinde dayandıkları tüm delillerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra eşler sadece karşı tarafın açık muvafakatı veya ıslah yolu ile iddia veya savunmalarını genişletebilir veya değiştirebilirler. Boşanma davalarında davanın esası için ön inceleme aşamasını tamamlanması zorunludur.

IV. Tahkikat Aşaması

1. Delillerin Toplanması ve Tartışılması

Ön inceleme duruşmasının ardından tahkikat aşamasına geçilmektedir. Tahkikat aşamasında boşanma davasında eşlerin dayandığı ve başka yerlerden getirtilmesini talep ettikleri deliller toplanarak deliller mahkeme önünde tartışılacaktır. Eşlerin boşanmak istedikleri eşleri ile ilgili tüm iddialarını delillendirmesi gerekmektedir. Fotoğraflar, tanıklar, konuşmalar, banka kayıtları keşif ve bilirkişi ve sair birçok delil ile tarafların iddialarını kanıtlama imkanı vardır.

2. Tanıkların Dinlenilmesi

Taraflarca dilekçelerinde veya ön inceleme duruşmasından sonra 2 hafta içerisinde mahkemeye tanıklar bildirilmektedir. Tahkikat aşamasında tanıklar, mahkemeye çağırılarak hakim önünde dinlenirler. Tanıkları, eşlerin dilekçelerinde iddia ettiği olaylar hakkında bilgi ve görgülerini mahkemeye aktarırlar.

Taraflarca tanıklara soru sorulabilmektedir. Boşanma davalarında tanıkların söylemleri, davanın kazanılması açısından çok önemlidir. Bu sebeple boşanma sebeplerine şahitlik yapmış tanıkların mutlaka mahkemeye çağırılması gerekmektedir.

3. Sair Hususlar

Boşanma davasıyla birlikte ayrıca ziynet alacağı davası da açılabilmektedir. Ziynet alacağı davasının söz konusu olması durumunda düğün videosu ve fotoğrafların incelenmesi için bilirkişi raporu alınmaktadır. Ayrıca boşanma davası ile birlikte mal ayrılığı davası da açılabilmektedir. Mal ayrılığı davasında tarafların edinilmiş malları ile ilgili keşif ve bilirkişi deliline başvurulmuşsa bu deliller de tahkikat aşamasında toplanmaktadır.

V. Sözlü Yargılama

Aile Mahkemesi Hakimi, eşlerin tüm iddia ve savunmalarıyla toplanan delillerini topladıktan ve inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. Tarafların açıklama yapmasından sonra toplanacak herhangi bir delil veya tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığına kanaat getirirse tahkikatın sona erdiğine ve sözlü yargılama aşamasına geçildiğine karar verir.

Mahkemece, tahkikatın bittiği taraflara bildirildikten sonra sözlü yargılama aşamasına geçilmektedir. Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar. Sözlü yargılama aşamasında taraflarca dosyanın tümüne ilişkin son beyanda bulunacaktır. Ardından mahkeme, hükmünü verir ve yargılama sona erer.

VI. Hüküm

1. Boşanma Gerekçeli Kararın Yazılması

Mahkeme tarafından davanın kabulüne veya davanın reddine karar verilmesi mümkündür. Boşanma kararı, duruşmada açıklanmaktadır. Ardından mahkemece 30 gün içerisinde mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılmaktadır. Mahkeme, gerekçeli kararında hangi delillere dayanarak karar verildiğini, tarafların iddia ve savunmalarını, toplanan delilleri, tarafların talepleri ile ilgili vermiş olduğu tüm kararları, hükmünü, hukuki sebepleri ve gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

2. Boşanma Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliğ Edilmesi

Mahkeme tarafından gerekçeli karar yazıldıktan sonra talep olmadan taraflara tebliğ edilmeyecektir. Taraflardan birinin gerekçeli kararın tebliğ edilmesini talep etmesi gerekmektedir. Taraflardan biri mahkemeden gerekçeli kararın tebliğ edilmesini talep ettikten sonra gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir.

Her iki taraf da tebliğ aldıktan sonra kanun yoluna başvurmazsa karar kesinleşir ve taraflar hakkında boşanma kararı verilmiş ise taraflar karar kesinleştiğinde boşanmış olurlar. Taraflar istinafa gitmezse boşanma davası süreci tamamlanmış olacaktır.

VII. İstinaf Aşaması

Tarafların, gerekçeli kararı tebliğ aldıktan sonra iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurma hakları vardır. Kararın doğru verilmediğini iddia eden taraf, kararı veren mahkemeye veya başka bir mahkemeye vereceği bir dilekçe ile istinaf kanun yoluna başvurabilmektedir.

İstinaf kanun yoluna başvururken istinaf kanun yoluna başvurma harcı, istinaf karar harcı ve gider avansının da yatırılması gerekmektedir. Tarafların boşanmalarına karar verilmesine rağmen istinaf kanun yoluna başvurulursa karar kesinleşmediği için taraflar hala evli olacaktır.

İstinaf kanun yoluna başvurulduktan sonra yetkili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, istinaf başvurusu hakkında bir karar vermektedir. BAM tarafından kararda herhangi bir kanuna veya usule aykırılık bulunmayabilmektedir ve karar onanabilmektedir. Fakat kararın bozulmasına da karar verilebilmektedir. Kararın bozulmasına karar verilirse dosya, yeniden ilk derece mahkemesine gönderilecektir. İlk derece mahkemesince yargılama yeniden yapılarak tekrar karar verilecektir.

VIII. Temyiz Aşaması

İstinaf kanun yolu sonrasında yetkili Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinin kararının ardından taraflarca temyiz yoluna da başvurulabilmektedir. Bu durumda da dosya, Yargıtay tarafından incelenecektir. Taraflar, yetkili Bölge Adliye Mahkemesine veya başka bir mahkemeye dilekçe verebilmektedir. Bu şekilde ayrıntılı bir biçimde itirazlarını açıklayarak temyiz kanun yoluna başvurma hakkına sahiptirler. Temyiz kanun yoluna başvurulurken başvurma harcı, temyiz karar harcı ve gider avansı yatırmaları gerekmektedir.

Temyiz kanun yoluna başvurulduktan sonra verilen karar Yargıtay tarafından da onanırsa karar kesinleşecektir. İlk derece mahkemesi tarafından tarafların boşanmasına karar verildiyse Yargıtayın kararı onaması halinde taraflar boşanmış olacaklardır. Bu durumda boşanma davası süreci sonuçlanmış olacaktır.

Avukat Ece Deniz Vardar

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →

Ece Deniz Vardar hukukun bir çok alanında müvekkillerine profesyonel avukatlık hizmeti sunmaktadır. BAL Avukatlık Bürosu'nun geniş çaplı hukuk hizmetlerinde aktif rol almaktadır.