Elkoyma

Birinci Bölüm; Genel Elkoyma I. Elkoyma Nedir? Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinde elkoyma; “suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacıyla veya suçun delili olabileceği veya müsadereye tâbi olduğu için, bir eşya üzerinde,…

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararı , hakkında sınır dışı kararı verilmiş veya uluslararası koruma başvurusu yapmış yabancılar hakkında kanundaki şartlar altında karar verilebilen, geri gönderme merkezlerinde tutularak özgürlüklerinden yoksun kalmalarına sebep olan…

Kira Tespit Davası

I. Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava olarak tanımlanabilmektedir. Türk Borçlar Kanununa göre yeni kira dönemlerinde kira…

Mirasın Paylaşılması ve Miras Taksim Sözleşmesi

I. Mirasın Paylaşılması Miras ortaklığı, terekenin miras bırakanın vefatından mirasın paylaşılmasına kadarki süreçte mirasçılar arasındaki hukuki rejimdir. Ortaklığın amacı ise mirasın paylaşılmasıdır. Paylaşma, ortaklığa son veren hallerden biridir. Mirasın paylaşılması,…

Mirastan Feragat Sözleşmesi

I. Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir? Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile muhtemel mirasçısı arasında yapılmaktadır. Bu muhtemel mirasçı, miras bırakanın saklı paylı mirasçısı da olabilmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi, muhtemel mirasçının…

Miras Ortaklığı ve Temsilci Atanması

I. Miras Ortaklığı 1. Genel Olarak Miras Ortaklığı Mirasbırakanın ölümüyle birlikte miras, külli olarak bir bütün halinde mirasçılara geçmektedir. Ölüm ile mirasçılara intikal eden haklara ve borçlara tereke adı verilmektedir.…

El Atmanın Önlenmesi Davası

I. El Atmanın Önlenmesi Davası El atmanın önlenmesi davasının amacı, malikin mülkiyet hakkından doğan yetkilerini dilediğince kullanabilmesinin temin edilmesidir. Malikin mülkiyet hakkına konu olan şey üzerinde dilediği gibi; Kullanma, Yararlanma,…

İpotek Nedir?

I. İpotek Nedir? İpotek, mevcut veya henüz doğmamış olmakla birlikte ileride doğması muhtemel olan bir alacağı teminat altına almak için kurulan bir taşınmaz rehni türüdür. Şarta bağlı veya şartsız, belirli…

Taşınmazın Cins Değişikliği Davası

I. Taşınmazın Cinsi Nedir? Taşınmazın cinsi, niteliği ve vasfıdır. Tapuda kayıtlı olarak gösterilen arsa, arazi, bağ, bahçe, kargir dükkan, tarla, harman yeri, akaryakıt istasyonu, orman ibareleri taşınmazın cinsini yansıtmaktadır. Taşınmazın…

Tapu Sicili

I. Tapu Sicili Nedir? Tapu sicili, taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tutulan sicildir. Ana ve yardımcı sicilden oluşmaktadır. Ana sicil; tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri, belgeler ve…

Endüstriyel Tasarım Nedir?

I. Tasarım Nedir? Endüstriyel Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan özellikleridir. Ürün ise…

Hukuk Davalarında Keşif

I. Keşif Nedir? Delil, maddi gerçeğe ulaşma amacı ile sürdürülen ispat faaliyetinde kullanılan araçlardır. delil denir. Keşif de takdiri bir delil türüdür. Keşif, uyuşmazlık konusu şey hakkında hakimin bütün duyularıyla…

Hakaret Suçu

I. Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 125'inci maddesinde; "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek…

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

I. Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu ve Cezası Nedir? Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinde; "Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde düzenlenmiştir.[1]…

İfade Özgürlüğü

I. İfade Özgürlüğü Nedir? İfade, kişilerin duygu ve düşüncelerini üçüncü kişilere aktarmasıdır. Özgürlük, kişilerin kendi geleceklerini hiçbir baskı altında kalmadan kendilerinin belirleyebilmesidir.[1] İfade özgürlüğü temel insan hakları arasındadır. İfade özgürlüğü;…

Hukuk Davalarında Islah

I. Islah Nedir? Hukuk Davalarında Islah, tarafların bir davada iddia veya savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağı sebebiyle yapamadıkları usul işlemlerini, tek taraflı bir irade beyanı ile tamamen veya kısmen düzeltmeleridir.…

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

I. Dolandırıcılık Suçu ve Cezası Nedir? Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesinde; "Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye…

Ceza Muhakemesinde Şikayet

I. Ceza Muhakemesinde Şikayet Nedir? Şikayet, mağdur veya suçtan zarar görenin yetkili mercilere başvurarak, suç teşkil eden fiil dolayısıylasoruşturma ve kovuşturma yapılması yönündeki iradesini açıklamasıdır. Şikayet, soruşturulması ve kovuşturulması için…

Uyuşturucu Ticareti Suçu

I. Uyuşturucu Ticareti Suçu ve Cezası Nedir? Uyusturucu veya uyarıcı maddeler, kişinin kullanması ile birlikte bedeninde uyuşturucu veya uyarıcı etki meydana getiren ve fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapan maddelerdir. Uyuşturucu…

Kira Nereye Ödenmelidir?

I. Kira Nereye Ödenmelidir? Kira bedelleri, kiraya verenin banka hesabına ödenmelidir. Sözleşmenizde eğer kira bedelinin ödeneceği bir banka hesabı belirtilmişse, belirtilen banka hesabına ödenmesi gerekmektedir. Kira bedelini ödemek, kiracının asli…

Çekişmeli Boşanma Davası

I. Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Boşanma, eşlerin evliliklerini karşılıklı veya tek taraflı çıkan sorunlar neticesi sonlandırmalarıdır. Boşanma davası, evlilik birliği devam eden bir çiftteki eşlerden birinin veya her ikisinin talebi…

Cinsel Saldırı Suçu

I. Türk Ceza Kanununda Cinsel Saldırı Suçu Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 102’nci maddesinin ilk iki fıkrasında; “Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine,…

Anlaşmalı Boşanma Davası

I. Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir? Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları, çocukların durumları hakkında anlaşarak evliliklerini sonlandırmalarıdır. Eşlerin boşanma şartlarında anlaşarak birlikte başvurması veya davayı açan eşin…

Aile Konutu

I. Aile Konutunun Tanımı Aile konutu, eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve varsa çocukları ile birlikte yaşadıkları ailenin yaşam merkezini oluşturan konuttur. AiIe, kanun hükümlerine göre yapılan bir evlilikle meydana gelmektedir.…

Tutuklama ve Tutukluluğa İtiraz

I. Tutuklama Nedir? Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100 ila 108’inci maddeleri arasında düzenlenen, suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişinin sahip olduğu hürriyetin, kaçmasını veya delilleri karartmasını engellemek amacıyla kısıtlanmasıdır.…

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası süreci özetle boşanma dilekçesinin hazırlanması, davanın açılması, karar verilmesi, istinaf ve temyiz olarak saymak mümkündür. Ancak her bir aşama ayrı öneme sahiptir. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasından boşanma kararının kesinleşmesine…

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

I. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Nedir? Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru,temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na 12 Eylül 2010 yılı referandumu ile girmiş ve 23/09/2012 tarihinden itibaren…

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

I. Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için bir araya gelmesidir. Taraflar, tarafsız ve bağımsız bir arabulucu tarafından bir araya gelir. Böylelikle birbirleri ile konuşmaları, müzakerede…

Mehir Yasal Mı?

I. Mehir Nedir? Mehir, İslam hukukunda kocanın evlenmenin dini akdi sırasında veya devamı sırasında bazen de sona ermesi halinde kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği belirli bir mal veya paradır.…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

I. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki Niteliği Türk Borçlar Kanunu’nun 611’inci maddesinde; “Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir…

Özel Üniversiteler Ne Kadar Zam Yapabilir?

I. Özel Üniversitelerinin Kar Gütmeme Amacı Her özel üniversite, vakıf üniversitesidir ve kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Vakıf üniversiteleri de devletin denetimi altında olup Yükseköğretim Kurulu’na bağlı hareket etmek zorundadır. Vakıf…

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

I. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, ileride bir taşınmazın kararlaştırılan koşullarla satışının gerçekleştirilmesini sağlayan, kişisel hak ve borç doğuran, alıcısına taşınmaz satışını isteme olanağı veren, tapu…

Kiracı Tahliye Davası Kimler Açabilir?

I. Kiraya Veren, Malik Olmak Zorunda Mı? Kira sözleşmesi, bir bedel karşılığında geçici bir süre için tarafa veya başkasına ait taşınır veya taşınmaz malın veya bir hakkın kullanımını sağlayan sözleşmedir.…

Kira Sözleşmesinin Vekaleten Yapılması

I. Vekalet Sözleşmesi ve Şekli Unsuru Vekalet sözleşmesi, vekilin, vekalet vereni menfaatine ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcu altına girdiği sözleşmedir. Sözleşme ile kararlaştırılan veya teamülün bulunduğu hallerde…

Ceza Muhakemesinde Silahların Eşitliği İlkesi

Özet Silahların eşitliği ilkesi, adil yargılanma hakkının bir unsuru olup iddia ve savunma makamının eşit şartlarda yargılamada hükme etki edebilmesidir. Çalışmamın ilk bölümünde silahların eşitliği ilkesinin tanımını, tarihi kökenini ve…

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

I. Genel Olarak Konut ve/veya çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının tahliyesi nedenleri sınırlıdır. Kiracının tahliyesi için kanunda öngörülen sebeplerle dava açılması mümkündür. Kirayaverenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği…

Ziynet Eşyası Alacağı Davası

I. Ziynet Eşyaları Nedir? Ziynet eşyası, değerli madenlerden üretilen takılardır. Nikah, düğün, kına gecesi gibi evliliğe dair merasimlerde gelin ve damada takılan; Bilezik, Kolye, Gerdanlık, Takı seti, Saat, Küpe, Yüzük…

Boşanma Sebepleri

Türk Medeni Kanunu'na göre; boşanma davasında boşanma nedenleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebebi olarak ayrılır. Özel boşanma sebepleri, terk, zina, onur kırıcı ve pek kötü davranış, akıl hastalığı…

Hukuk Davalarında İlk İtirazlar

I. Hukuk Davalarında İlk İtiraz Nedir? İlk itirazlar davanın esasına girmeye engel olan ve davanın başında ileri sürülmesi gereken usule ilişkin itirazlardır. Diğer bir ismi dava engelleridir. Ayrıca yargılamanın geçerliliğini…

Hukuk Davalarında Dava Şartları

I. Dava Şartları Nedir? Dava şartları, bir davanın esası hakkında inceleme yapılması ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu zorunlu olan şartlardır. Davanın şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın…

Ortaklığın Giderilmesi Davası

I. Mülkiyet Nedir? Ortaklığın giderilmesi davası konusunda bilgi edinebilmek için öncelikle bazı hukuki kavramları öğrenmek gerekmektedir. Mülkiyet, hakkın sahibine eşya üzerinde kullanma, yararlanma ve tasarruf etme yetkilerini verir. Herkese karşı…

Kadına Şiddet ve Önlenmesi

I. Kadına Şiddet Nedir? Kadına şiddet, kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Ailenin Korunması…

Uzaklaştırma Kararı

I. Uzaklaştırma Kararı Nedir? Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, devletin şiddeti önlemesini, şiddete uğrayanı korumasını ve şiddet uygulayan kişilerin tedbir kararı ile durdurulmasını ve rehabilite edilmesini amaçlamaktadır.…