Hukuk Davalarında Keşif

I. Keşif Nedir? Delil, maddi gerçeğe ulaşma amacı ile sürdürülen ispat faaliyetinde kullanılan araçlardır. delil denir. Keşif de takdiri bir delil türüdür. Keşif, uyuşmazlık konusu şey hakkında hakimin bütün duyularıyla…

Hukuk Davalarında Islah

I. Islah Nedir? Hukuk Davalarında Islah, tarafların bir davada iddia veya savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağı sebebiyle yapamadıkları usul işlemlerini, tek taraflı bir irade beyanı ile tamamen veya kısmen düzeltmeleridir.…

Hukuk Davalarında Tanık Delili

I. Tanık Delili Tanıklık, davadaki taraflar dışında üçüncü kişilerin dava ile ilgili vakıalar hakkında bildiklerini mahkmeye anlatmasıdır. Tanık, hukuki niteliği itibariyle bir takdiri delildir. Yani tanığın beyanı hakimi bağlayıcı değildir.…

Hukuk Davalarında Yemin Delili

I. Yemin Nedir? Hukuk davalarında yemnin delili kesin ispat yöntemlerinden biridir. Yemin delili, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 225 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuna göre yemnin, taraflardan birinin, bir vakıanın doğru olup…

Basit Yargılama Usulü

I. Genel Olarak Basit Yargılama Usulü 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, yazılı yargılama usulü ile basit yargılama usulü olmak üzere iki temel yargılama usulü benimsenmiştir. Esas itibariyle yazılı yargılama usulü…

İtirazın Kaldırılması Davası

İtirazın kaldırılması, itiraz edilen icra takibinin devamı için İcra ve İflas Kanunu'nda öngörülen başvuru yoludur. Bu sayede alacaklının alacağına kavuşması yargıalamayı gerektirmeden mümkün kılınmıştır. İcra takibinin türüne ve alacaklının ispata…

İhtiyati Tedbir

I.İhtiyati Tedbir Tanımı Bazı durumlarda dava sonucunda, davacı tarafın dava konusu mal veya hakka ulaşması tehlikeye düşebilir. Örneğin davalı, dava sırasında dava konusunu üçüncü bir kişiye devredebilir. İşte bu gibi…

İcra Mahkemesi Yargılama Usulü

I. İcra Mahkemesi İcra mahkemeleri icra ve iflas hukuku kapsamında uyuşmazlıkların çözülmesi, alacaklıların veya borçluların haklarını koruma amacıyla kurulmuş özel mahkemelerdir. İçra mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri Anayasa’nın 142’inci maddesine…

Delil Tespiti

I. Delil Tespiti Nedir? Delil tespiti; ileride açılacak veya mevcut dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet altına alınması anlamına gelmektedir.1 2 3 Mevcut delillerin kaybolmasını,…

Dava Dilekçesi

I. Dava Dilekçesi Hazırlamadan Önceki Hazırlık Aşaması 1. Dava Nedir? Dava, Türk Dil Kurumu’ndaki anlamına göre: “Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına yapılan başvuru” anlamı taşımaktadır. 1 Hukuki…

Hukuk Davalarında İlk İtirazlar

I. Hukuk Davalarında İlk İtiraz Nedir? İlk itirazlar davanın esasına girmeye engel olan ve davanın başında ileri sürülmesi gereken usule ilişkin itirazlardır. Diğer bir ismi dava engelleridir. Ayrıca yargılamanın geçerliliğini…

Hukuk Davalarında Dava Şartları

I. Dava Şartları Nedir? Dava şartları, bir davanın esası hakkında inceleme yapılması ve karar verilebilmesi için varlığı veya yokluğu zorunlu olan şartlardır. Davanın şartları dava açılabilmesi için değil, mahkemenin davanın…