Kiracı Tahliye Davası

Kiraya veren ve kiracının anlaşarak kiralananın tahliyesinin sağlanması her zaman mümkündür. Ancak taraflarca anlaşılamadığı takdirde; Tahliye taahhütnamesi ile icra takibi dışında (itiraz edilmezse) kiracının tahliyesi ancak mahkeme kararıyla mümkündür. Kiracının…

Kira Tespit Davası

I. Kira Tespit Davası Nedir? Kira tespit davası, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri için kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava olarak tanımlanabilmektedir. Türk Borçlar Kanununa göre yeni kira dönemlerinde kira…

Kira Nereye Ödenmelidir?

I. Kira Nereye Ödenmelidir? Kira bedelleri, kiraya verenin banka hesabına ödenmelidir. Sözleşmenizde eğer kira bedelinin ödeneceği bir banka hesabı belirtilmişse, belirtilen banka hesabına ödenmesi gerekmektedir. Kira bedelini ödemek, kiracının asli…

Kira Ödemeyen Kiracı Tahliyesi

I. Genel Olarak Kiracı, kira borcunu ödemekle yükümlüdür. Aynı zamanda bu borç sözleşmede belirtilen şekilde ve vaktinde gerçekleşmelidir. 30 günlük ihtar süresine rağmen kira ödemeyen kiracının tahliyesi mümkündür. Ödenmeyen kira…

Kira Sözleşmesi

I. Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Sözleşme; apartman dairesi,…

Kiracı Hakları – Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesinin, konut, işyeri gibi taşınmazlar için yapılabileceği gibi taşınırlar için de yapılması mümkündür. Bu yazıda bahsi geçen kiracı hakları münhasıran "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri" için düzenlenmiştir. Kiracının…

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının tahliyesi kanunda sayılan haller ile mümkündür. Türk Borçlar Kanunu'nun 347'inci maddesinde 10 yıllık kiracının tahliyesi hususunda özel düzenlemelere yer verilmiştir. Kanuna göre kiraya…

Kiracının Ölümü

Sözleşmeler kural olarak kişisel borç doğurur. Ancak kira sözleşmelerinde kiracının ölümü sözleşmeyi sona erdiren bir neden değildir. Taşınır, taşınmaz ve ürün kiraları için kiracının ölümü durumunda kanunda özel düzenlemelere yer…

Kira Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

I. Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlık yaşayan tarafların, aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için bir araya gelmesidir. Taraflar, tarafsız ve bağımsız bir arabulucu tarafından bir araya gelir. Böylelikle birbirleri ile konuşmaları, müzakerede…

Tahliye Talepli İcra Takibi

Tahliye talepli icra takibi, bir taşınmazın tahliyesi ve teslimine ilişkin olarak düzenlenecek takip talebiyle mümkündür. Takip talebi yetkili icra dairesine verilmelidir. İcra dairesi; takip talebine göre ilamlı veya ilamsız takipte…

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İptal Edilir?

Ülkemizde yaşanan konut ihtiyacı, emsal kira ücretlerinin yükselmesi ve yenilenen kira dönemleri için yüzde 25 artış oranı ile sınırlandırılması nedeniyle bir çok kiraya veren kiracısını tahliye etmek için bir yol…

Kira Ne Zaman Ödenmelidir?

Kira sözleşmelerinde genelde kira bedellerinin ne zaman ve ne şekilde ödenmesi gerektiği yer almaktadır. Taraflar arasında bu konuda anlaşma yoksa; kira ne zaman ödenmelidir? Bu yazıda genel olarak kira bedellerinin…

Kiracı Tahliye Davası Kimler Açabilir?

I. Kiraya Veren, Malik Olmak Zorunda Mı? Kira sözleşmesi, bir bedel karşılığında geçici bir süre için tarafa veya başkasına ait taşınır veya taşınmaz malın veya bir hakkın kullanımını sağlayan sözleşmedir.…

Kira Sözleşmesinin Vekaleten Yapılması

I. Vekalet Sözleşmesi ve Şekli Unsuru Vekalet sözleşmesi, vekilin, vekalet vereni menfaatine ve iradesine uygun olarak bir iş görme borcu altına girdiği sözleşmedir. Sözleşme ile kararlaştırılan veya teamülün bulunduğu hallerde…

Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı belgedir. Türk Borçlar Kanunu'na göre tahliye taahhütnamesinin "kiralananın tesliminden sonra" düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde tahliye taahhütnamesi geçerli olarak…

Kiracının Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye Davası

Konut kira sözleşmelerinde kiracının tahliye edilmesi için nedenler kanunla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle kiraya veren kiracısını ancak Türk Borçlar Kanunu'nda sayılan nedenler ile tahliye edebilecektir. Kiracının konutunun olması nedeniyle tahliye nedeni…

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

I. Genel Olarak Konut ve/veya çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının tahliyesi nedenleri sınırlıdır. Kiracının tahliyesi için kanunda öngörülen sebeplerle dava açılması mümkündür. Kirayaverenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği…

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

I. Kiracının "Aidat" Ödemesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler 1. Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından “Ortak Gideler” Kat irtifakı, kat mülkiyeti ve toplu yapılarda ana gayrimenkullerin ve ortak yerlerin kullanılması, onarımı ve…

Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

I. Kira Artış Oranı Nedir? Kira artış oranı, konut çatılı işyeri kiralarında; yeni kira döneminde kiraya yapılacak artışı ifade eder. Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde ev sahibi dilediği gibi…

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

I. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Nedir? Bilindiği gibi kiracının konut veya işyerinden tahliye edilmesi Türk Borçlar Kanunu'nda sayılı şartlara bağlıdır. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye, sınırlı sayıda olan tahliye…