Tahliye Kararlarına İcranın Geri Bırakılması

tahliye kararlarina karsi icranin geri birakilmasi

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinden kaynaklanan tahliye kararlarının sonucu özellikle kiracı açısından önemlidir. Aleyhine tahliye kararı verilen kiracı verilen kararın doğru olmadığını düşünüyorsa ne yapmalıdır? Bu yazıda tahliye kararlarına icranın geri bırakılması süreciyle ilgili bilgi verilecektir.

I. Sulh Hukuk veya İcra Mahkemelerinin Kiracı Tahliye Kararlarının İcrası İçin Kesinleşmesi Gerekir Mi?

Kural olarak; mahkemelerin verdikleri kararların icrası için kesinleşmeleri gerekmeyecektir. Bu kurala kiracının tahliyesi yönünde verilen tahliye kararları da girmektedir. Bu nedenle sulh hukuk veya icra hukuk mahkemeleri tarafından hükmedilen tahliye kararı istinaf edilse bile icra dairesinden tahliye yönünde talepte bulunulabilecektir.

Mahkemelerin verdikleri tahliye kararlarının istinaf kanun yolu boyunca icrasının durdurulması için hukuki bir yol vardır : İcranın Geri Bırakılması. (Eski adıyla Tehir-i İcra)

Mahkemenin kararı tahliye talepli icra takibine yapılan itirazın iptali veya kaldırılması ve tahliye yönünde olması mümkün olabileceği gibi daha önce hiçbir icra takibi olmaksızın doğrudan sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılarak tahliye kararı da alınmış olunabilir.

İster icra mahkemesi, ister sulh hukuk mahkemesi tarafından verilmiş olsun tahliye kararlarına icranın geri bırakılması yoluna başvurulabilecektir. Tahliye kararlarına icranın geri bırakılması yapılamayacak iki istisna vardır :

  • Mahkemenin kararı ilk derece mahkemesinde kesin olarak karara bağlanmış ise icranın geri bırakılması yoluna başvurmak mümkün değildir.
  • İcra mahkemesinin tahliye taahhütnamesine yapılan itirazın kaldırılması kararına karşı icranın geri bırakılması mümkün değildir.

II. Tahliye Kararlarına İcranın Geri Bırakılması Nasıl Yapılır?

Tahliye kararlarına icranın geri bırakılması sürecini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  1. İcranın geri bırakılması talepli olarak istinafa başvurusunun yapılması
  2. Kararı veren mahkemeden derkenar alınması ve icra dairesine sunulması
  3. Üç aylık kira bedelinin icra dosyasına teminat olarak yatırılması
  4. İcra dairesinden tahliye kararı yönünden mehil vesikası istenilmesi
  5. İcra mahkemesinden icranın geri bırakılması talep edilmesi
  6. İcranın geri bırakılması kararının icra dairesine sunulması
tahliye kararina tehiri icra icranin geri birakilmasi

Mahkeme tarafından verilen karar yalnızca tahliye hükmü olmayabilecektir. Davayı kaybeden taraf aleyhine yargılama giderleri ve avukatlık ücreti de hükmedilmiş olabilir. Bununla birlikte ödenmeyen kira bedellerinin davacıya verilmesi gibi karar da mevcut olabilecektir. Bu yönde parasal hükümlerin de icranın geri bırakılması istenecekse parasal değerlerin; icra dairesinden en az 90 günlük faizi ile hesabının yaptırılması ve teminat yatırma kısmında üç aylık kira bedelinin dışında bu bedelin de yatırılması gerekecektir. Diğer aşamalar aynıdır.

1. İcranın Geri Bırakılması Talebiyle İstinaf Başvurusu

Tahliye kararlarına icranın geri bırakılması (tehiri icra) ancak istinaf kanun yoluna başvuru ile mümkündür. İcranın geri bırakılması talebiyle istinaf başvurusunda bulunmayan davalı icranın geri bırakılması yoluna başvuramayacaktır. Bu nedenle istinaf yoluna başvurusu süresi kaçırılmamalıdır. Bununla birlikte yukarıda belirtildiği üzere mahkemenin kesin kararına karşı istinafa başvurulamaz.

İstinaf başvuru dilekçesinde “icranın geri bırakılması / tehiri icra” talebi özel olarak yazmalıdır. İcranın geri bırakılması talebiyle istinaf başvurusu yaparken istinaf karar harcı, istinaf kanun yoluna başvurma harcı ve istinaf masraf avansı da yatırılmalıdır.

2. Mahkemeden Derkenar Alınması ve İcra Dairesine Sunulması

Mahkemenin verdiği tahliye kararının icrası için davacı yan icra takibine başvuracaktır. Davacı icra takibine başvurmadığı sürece icranın geri bırakılması sürecine de gerek yoktur.

Tahliye talepli ilamsız icra takibine yapılan itirazın kaldırılması veya iptali ve tahliye kararlarına icra dosyası sürekli kontrol edilmelidir. Çünkü davalı-kiracıya ayrıca bir bildirim, tebligat gönderilmeyecektir.

Davadan önce başlatılan bir ilamsız icra takibi olmadığı durumda sulh hukuk mahkemesinin kararı takibe konu edildikten sonra kiracıya icra emri gönderilecektir.

Bu aşamada, kararı veren mahkemeye yazılı dilekçe sunulmalıdır. Bu dilekçede icra dairesinin ve icra dosya bilgileri ile başvurulmalıdır. Mahkemeden, tahliye kararının icranın geri bırakılması talebiyle istinaf edildiğine dair bir yazı , derkenar, verilmesi istenecektir.

Tahliye kararını veren mahkeme icra dairesine sunulmak üzere kararın icranın geri bırakılması talebiyle istinafa edildiğine dair derkenar, yazı verecektir. Bu yazının icra dairesine sunulması gerekecektir. Artık uygulmada bazı mahkemeler derkenarı UYAP sistemi üzerinden göndermektedir.

3.Üç Aylık Kira Bedelinin Teminat Olarak İcra Dairesine Yatırılması

İcra ve İflas Kanunu’nun 36’ıncı maddesinde belirtilen borç miktarı tahliye kararlarında üç aylık kira bedeli olarak uygulanmaktadır.

Üç aylık kira bedeli mahkeme kararında belirtilen miktar olmalıdır. Bu hususta tereddüt yaşamamak adına icra dairesinden sormak yerinde olabilecektir.

Üç aylık kira bedelinin “teminat” olarak yatırılması önemlidir. Bu nedenle icra dairesinin emanet kasa hesap numarasına yatırılması gerekecektir. Teminat yatırılırken açıklamasına icra dosya numarası borçlu-kiracı adı soyadı ve tahliye için icranın geri bırakılması teminatı olduğunun yazılması yerinde olur.

4. İcra Dairesinden Tahliye Kararı Yönünden Mehil Vesikası Talep Edilmesi

Yukarıdaki aşamalar gerçekleştirildikten sonra icra dairesinden tahliye yönünden mehil vesikası verilmesi talep edilecektir.

İcra müdürü, derkanarı ve üç aylık kira bedelinin yatırılıp yatırılmadığını kontrol edecektir. Bu aşamalar doğru olarak yapılmışsa icra müdürü icranın geri bırakılması getirmek üzere bir süre verecektir. İşte bu karara “mehil vesikası” (süre belgesi) denilmektedir.

5. İcra Mahkemesinden İcranın Geri Bırakılması Kararı İstenilmesi

Mehil vesikasının onaylanmasından sonra; borçlu-kiracı icra mahkemesine müracaat ederek tahliye yönünden icranın geri bırakılmasını talep edecektir. (*Parasal hükümler yönünden de talepte bulunulması mümkündür.)

İcra mahkemesi hakimi icra dosyasındaki derkenarı, teminatı, mehil vesikasını ve mahkeme kararını kontrol edecektir. Talebin yerinde görülmesiyle icranın geri bırakılması kararı verecektir. İcra mahkemesinin icranın geri bırakılması kararı kesindir.

6. İcra Mahkemesinin İcranın Geri Bırakılması Kararının İcra Dairesine Sunulması

Son aşamada, icra mahkemesinin verdiği icranın geri bırakılması kararının mehil vesikasındaki süre içinde icra dairesine sunulması gerekecektir. Aksi takdirde mehil vesikası ile verilen sürenin dolmasıyla icra dairesi takibi devam ettirecektir.

Avukat Memduh Remzi BAL

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →