Kiracı Tahliye Davası

Kiraya veren ve kiracının anlaşarak kiralananın tahliyesinin sağlanması her zaman mümkündür. Ancak taraflarca anlaşılamadığı takdirde; Tahliye taahhütnamesi ile icra takibi dışında (itiraz edilmezse) kiracının tahliyesi ancak mahkeme kararıyla mümkündür. Kiracının…

Kat Mülkiyeti Kanunu’na Göre Ortak Gider

I. Ortak Gider Nedir? Kat mülkiyeti düzeni birlikte yaşamayı kolaylaştırıcı bir takım düzenlemeler içermektedir. Bunlardan en önemlisi ortak gider kat malikleri tarafından paylaşılması ve ödenmesini sağlayıcı önlemlerdir. Kat malikleri başka bir…

İcra Takibi Süreci

İcra Takibi Süreci İcra takibi süreci takibe konu hakla ve dayanak belgelere göre farklılık gösterilebilir. lcra takip türleri genel olarak 1. İlamlı İcra 2. İlamsız İcra 2.1. Genel Haciz Yoluyla…

Kira Ödemeyen Kiracı Tahliyesi

I. Genel Olarak Kiracı, kira borcunu ödemekle yükümlüdür. Aynı zamanda bu borç sözleşmede belirtilen şekilde ve vaktinde gerçekleşmelidir. 30 günlük ihtar süresine rağmen kira ödemeyen kiracının tahliyesi mümkündür. Ödenmeyen kira…

Kira Sözleşmesi

I. Kira Sözleşmesi Nedir? Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kira bedeli ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Sözleşme; apartman dairesi,…

Kiracı Hakları – Kiracının Hakları Nelerdir?

Kira sözleşmesinin, konut, işyeri gibi taşınmazlar için yapılabileceği gibi taşınırlar için de yapılması mümkündür. Bu yazıda bahsi geçen kiracı hakları münhasıran "Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri" için düzenlenmiştir. Kiracının…

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

I. Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma davası eşlerden birinin yetkili aile mahkemesine vereceği boşanma dilekçesi ile açılmaktadır. Dava dilekçesinin adliyeye gidilerek, E Devlet (UYAP Vatandaş) sistemiyle ya da avukat aracılığıyla…

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

I. Boşanma Dilekçesi Nedir? Boşanma dilekçesi , eşlerden birinin boşanma talebiyle yetkili mahkemeye sunduğu dava veya karşı dava dilekçesidir. Mahkemeye sunulan boşanma dilekçesi ile boşanma davası süreci başlayacaktır. II. Boşanma…

E Devlet Boşanma Davası Açma Mümkün Mü?

Eşlerden birinin, yetkili aile mahkemesine vereceği dilekçe ile boşanma davası açması mümkündür. E Devlet sisteminde geliştirilen; UYAP Vatandaş Portal sistemi sayesinde; Elektronik İmza veya Mobil İmzaya sahip vatandaşların internet sistemi…

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Davası

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracının tahliyesi kanunda sayılan haller ile mümkündür. Türk Borçlar Kanunu'nun 347'inci maddesinde 10 yıllık kiracının tahliyesi hususunda özel düzenlemelere yer verilmiştir. Kanuna göre kiraya…

Kiracının Ölümü

Sözleşmeler kural olarak kişisel borç doğurur. Ancak kira sözleşmelerinde kiracının ölümü sözleşmeyi sona erdiren bir neden değildir. Taşınır, taşınmaz ve ürün kiraları için kiracının ölümü durumunda kanunda özel düzenlemelere yer…

İhalenin Feshi Sebepleri

İcra ve İflas Kanunu uyarınca ihale ile satılmasına karar verilen malın mevzuata uygun satılması gerekecektir. İhaleye konu mal hacizli olabileceği gibi ortaklığın giderilmesine de konu olabilecektir. İhalenin kanunda ve yönetmelikte…

İcra Mahkemesi Yargılama Usulü

I. İcra Mahkemesi İcra mahkemeleri icra ve iflas hukuku kapsamında uyuşmazlıkların çözülmesi, alacaklıların veya borçluların haklarını koruma amacıyla kurulmuş özel mahkemelerdir. İçra mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetkileri Anayasa’nın 142’inci maddesine…

Takip Talebi

I. Takip Talebi Nedir? Takip talebi, alacaklının icra dairesinden birşeyin yerine getirilmesi amacını güden taraf işlemidir. Paranın ödenmesi, teminatın verilmesi, bir şeyin yapılması, bir şeyin yapılmaması veya teslimi takıp talebinin…

İcra Memur Muamelesini Şikayet

I. Genel Olarak İcra dairelerindeki her türlü iş ve işlem mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmalıdır. İcra memurlarının yaptığı işlemlere karşı icra mahkemesine şikayet yoluna başvurulabilir. Kısaca bu yola “icra memur muamelesini…

Tahliye Talepli İcra Takibi

Tahliye talepli icra takibi, bir taşınmazın tahliyesi ve teslimine ilişkin olarak düzenlenecek takip talebiyle mümkündür. Takip talebi yetkili icra dairesine verilmelidir. İcra dairesi; takip talebine göre ilamlı veya ilamsız takipte…

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İptal Edilir?

Ülkemizde yaşanan konut ihtiyacı, emsal kira ücretlerinin yükselmesi ve yenilenen kira dönemleri için yüzde 25 artış oranı ile sınırlandırılması nedeniyle bir çok kiraya veren kiracısını tahliye etmek için bir yol…

Dava Dilekçesi

I. Dava Dilekçesi Hazırlamadan Önceki Hazırlık Aşaması 1. Dava Nedir? Dava, Türk Dil Kurumu’ndaki anlamına göre: “Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına yapılan başvuru” anlamı taşımaktadır. 1 Hukuki…

Kira Ne Zaman Ödenmelidir?

Kira sözleşmelerinde genelde kira bedellerinin ne zaman ve ne şekilde ödenmesi gerektiği yer almaktadır. Taraflar arasında bu konuda anlaşma yoksa; kira ne zaman ödenmelidir? Bu yazıda genel olarak kira bedellerinin…

Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı taahhüt ettiği yazılı belgedir. Türk Borçlar Kanunu'na göre tahliye taahhütnamesinin "kiralananın tesliminden sonra" düzenlenmiş olması gerekir. Aksi takdirde tahliye taahhütnamesi geçerli olarak…

Kiracının Konutunun Olması Nedeniyle Tahliye Davası

Konut kira sözleşmelerinde kiracının tahliye edilmesi için nedenler kanunla sınırlandırılmıştır. Bu nedenle kiraya veren kiracısını ancak Türk Borçlar Kanunu'nda sayılan nedenler ile tahliye edebilecektir. Kiracının konutunun olması nedeniyle tahliye nedeni…

Şirket Nasıl Kurulur?

I. Türkiye'de Şirket Kuruluşu Türkiye'de şirket kuruluşu; bireylerin elinde veya vekâletleriyle temsil ettikleri kişiler aracılığıyla mümkündür. Bu nedenle, avukatlar müvekkilleri adına Türkiye'de şirket kurulumunu kolayca gerçekleştirebilirler. İlk olarak, bir şirketin…

Türkiye’ye Vize Başvurusu

I. Vize Nedir? 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre vize kısaca Türkiye’de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izin belgesini ifade…

Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl Kurulur?

Yabancıların Türkiye'de sağlık turizmine olan ilgisi giderek büyüyor. Sağlık Turizmi sektörü yatırımcılar için de gözde alanlardan biri haline gelmeye başladı. Peki sağlık turizmi faaliyetleri yürütebilmek için Sağlık Turizmi Şirketi Nasıl…

İrtibat Bürosu Nedir?

I. İrtibat Bürosu Nedir? İrtibat bürosu, yurtdışında faaliyet gösteren bir ticaret şirketinin temsil ve ağırlama, tedarikçi denetimi, teknik destek, haberleşme ve bilgi aktarımı, bölgesel yönetim merkezi oluşturma amaçları ile kurulabilen…

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

I. Kiracının "Aidat" Ödemesi İle İlgili Yasal Düzenlemeler 1. Kat Mülkiyeti Kanunu Açısından “Ortak Gideler” Kat irtifakı, kat mülkiyeti ve toplu yapılarda ana gayrimenkullerin ve ortak yerlerin kullanılması, onarımı ve…

Avukat Seçiminde Tavsiyeler

I. Avukatlık Mesleği Hakkında Avukat, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uyun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları,…

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu

I. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kavramı ve Niteliği Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu genel olarak, TTK’nın İkinci Kitabı’nın ( Ticaret Şirketleri) Dördüncü Kısmının (Anonim Şirket) İkinci Bölümü’nde düzenlenmiştir. Anonm Şirketlerde Yönetim…

Limited Şirket

Limited şirket, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketidir. Fakat aynı zamanda kollektif şirkete de yakınlaştırılmış ve karma bir yapıya sahiptir. Ülkemizde en çok limited şirket bulunmaktadır ve bu bakımdan özelliklerinin…

Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir?

I. Kira Artış Oranı Nedir? Kira artış oranı, konut çatılı işyeri kiralarında; yeni kira döneminde kiraya yapılacak artışı ifade eder. Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde ev sahibi dilediği gibi…

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası

I. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Nedir? Bilindiği gibi kiracının konut veya işyerinden tahliye edilmesi Türk Borçlar Kanunu'nda sayılı şartlara bağlıdır. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye, sınırlı sayıda olan tahliye…