Tahliye Talepli İcra Takibi

tahliye talepli icra takibi

Tahliye talepli icra takibi, bir taşınmazın tahliyesi ve teslimine ilişkin olarak düzenlenecek takip talebiyle mümkündür. Takip talebi yetkili icra dairesine verilmelidir. İcra dairesi; takip talebine göre ilamlı veya ilamsız takipte icra, ödeme ve/veya tahliye emri düzenler. Takibin türü de elinizdeki belgenin niteliğine göre belli olur.

I. Tahliye Talepli İcra Takibi Nasıl Başlar?

İcra takibi, takip talebinin icra dairesine verilmesi ile başlar. Takip talebi, icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda olur. Talepte;

  1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı soyadı. Alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri. Varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası. Şöhret ve yerleşim yeri. Alacaklı yabancı ülkede ikamet ediyorsa Türkiye’deki yerleşim yeri,
  2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı. Alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası. şöhret ve yerleşim yeri. Bir terekeye (mirastan kalan malvarlığı) karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı. Biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yerleri.
  3. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün. Alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi.
  4. Senet, senet yoksa borcun sebebi,
  5. Takip yollarından hangisinin seçildiği, (Tahliye talepli icra takibinde takip yolları arasında “tahliye” ibaresinin de yer alması gerekmektedir.) Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslı. Alacaklı ya da mümessili tarafından onaylanmış, borçlu sayısından bir fazla örneği.
  6. İcra ve İflas Kanunu’nun 272’İnci maddesine göre tahliye istendiğinde, kira sözleşmesinin veya kiracının, kira süresinin bitiminden önce kiralananı tahliye edeceğine ilişkin yazılı taahhüdü varsa bu taahhütnamenin aslı veya kendisi tarafından onaylanmış iki örneği.

yer almalıdır.

İcra İflas Kanunu Yönetmeliği ekinde yer alan örnek takip talebine buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda örnek bir takip talebi yer almaktadır. İçeriğindeki isim, adres ve diğer bilgiler örnek olarak yazıldı.

İcra takibi ile birlikte; icra dairesine başvurma harcı, peşin harç, masraf avansı, vekalet harcı ve baro pulu da yatırılmalıdır. Tahliye işlemleri için ayrıca; tahliye harcı, yerine getirme harcı, cezaevi harcı ve yolluk yatırılacaktır.

II. Adi Kira ve Hasılat Kiralarına Ait Takip Örnek 13 için Takip Talebi Örneği;

tahliye talepli icra takibi ornek no 13 ornegi

Adi Kira ve Hasılat Kiralarına Ait Takip için Ödeme Emri Örneği

adi kira ve hasilat kiralarina ait odeme emri ornek 13

III. Tahliye Taahhütnamesi Nedeniyle İcra Takip Talebi Örneği Örnek No 14 Takip Talebi

tahliye taahhutnamesi ornek 14 takip talebi ornegi

Örnek No 14 Tahliye Emri Örneği

icra tahliye emri ornek no 14 ornegi

IV. Taşınır Teslimine veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimine İişkin Örnek No 2 İlama Dayalı Tahliye Talepli İcra Takip Talebi

ilama dayalı tahliye talepli icra takibi ornek 2

V. İcra Dairesinin İşlemleri

Takip talebini alan icra dairesi üç gün içinde icra emri, ödeme emri veya tahliye emri düzenler. Takip talebinde borçlunun adresi olarak gösterilen adrese bu emri PTT aracılığı ile gönderir.

İcra müdürü takip talebinde yer alan ibarelere ve takibe dayanak gösterilen belgelere göre;

  • Taşınır Teslimine veya Taşınmaz Tahliye veya Teslimine İişkin İcra Emri (Örnek No:2)
  • Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri (Örnek No:13)
  • Yazılı Sözleşme ile Kiralanan Taşınmazı Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri (Örnek No:14)

düzenleyecek ve tebligat mazbatası ile borçluya gönderecektir.

Tebligatın borçluya ulaşıp ulaşmadığını alacaklı takip etmelidir. Tebligatın borçluya ulaşmaması halinde icra dairesi tebligatı talep olmadan borçluya yeniden göndermez. Ayrıca tebligatın usulüne uygun olup olmadığını da icra dairesi kendiliğinden nazara alamaz.

Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emri ancak ilam niteliğinde bir belge ile mümkün olabilir. Borçlunun böyle bir icra emrini alması durumunda takibi ancak icranın geri bırakılmasına dair bir karar alması ile mümkündür.

Borçlu, adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz ederse icra takibi durur. 30 gün içinde kira borucunu öderse borçlu-kiracının tahliyesi için dava açılmamalıdır.

Yazılı sözleşme ile kiralanan taşınmazı kira süresinin bitmesi durumunda tahliye emri, konut ve çatılı işyeri kiralarında yalnız tahliye taahhütnamesi ile mümkündür. Diğer kira sözleşmelerinde sürenin bitmesi veya ihtara dayalı olarak başlar.

İlamsız takiplerde borçlunun süresinde itirazı ile takip durur. Bu nedenle alacaklının itirazın kaldırılması ve tahliye ya da itirazın iptali ve tahliye davası açması ve lehine olan mahkeme kararını icra dairesine sunması gerekir.

Borçlunun itirazda bulunmaması durumunda; alacaklının yasal itiraz süresinin dolmasından sonra icra dairesinden tahliyenin sağlanmasını istemesi gerekir. İcra memuru ile birlikte uygun bir tarihte adrese gidilerek cebri olarak tahliye ve teslim gerçekleştirilecektir.

Avukat Memduh Remzi BAL

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →