İcra Takibi Süreci

icra takibi sureci

İcra Takibi Süreci

İcra takibi süreci takibe konu hakla ve dayanak belgelere göre farklılık gösterilebilir. lcra takip türleri genel olarak

  • 1. İlamlı İcra
  • 2. İlamsız İcra
  • 2.1. Genel Haciz Yoluyla Takip
  • 2.2. Kambiyo Senetlerine Özgü Takip
  • 2.3. Rehnin/İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
  • 2.4. Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi Yoluyla Takip
  • 2.5. Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Takip

şeklinde ayrılır.

Takibin türü, takip talebine ve dayanılan belgelere göre icra müdürlüğü tarafından tayin edilir.

İcra takibi süreci genel olarak altı kısma ayrılır. Ödeme emrindeki işin yapılması veya borcun ödenmesiyse süreci her aşamada bitirebilecektir. Özetle icra takibi süreci, takip talebi, ödeme emri, takibin kesinleşmesi, haciz, satış, paranın ödenmesi aşamalarından oluşur.

I. Takip Talebi

İcra takibi her ne sebeple olursa olsun takip talebiyle başlar. Alacaklının takip talebini yetkili icra müdürlüğüne sunması gerekecektir. İcra takibi başlatılırken ödenmesi gereken avans ve harç da alacaklı tarafından ödenecektir.

Takip talebini usulüne uygun olarak doldurmak alacaklının görevidir. Takip talebinde bulunması gereken husus ve unsurlar İcra ve İflas Kanunu’nun 58’inci, 60’ıncı ve İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği’nin 21’inci maddelerinde gösterilmiştir.

Takıp talebi konusunda detaylı bilgiye; Takip Talebi yazımızdan ulaşabilirsiniz.

II. Ödeme Emri

Alacaklının takip talebini icra müdürlüğüne sunmasının ardından icra müdürlüğü en geç 3 gün içinde ödeme emri düzenlemelidir. Takip talebine göre ödeme emri; icra emri ve/veya tahliye emri şeklinde de düzenlenebilir.

Ödeme, icra veya tahliye emrinin düzenlenmesinden sonra borçluya tebligat vasıtasıyla gönderilir. Tebligat hakkında detaylı bilgiye Tebligat ve Tebligatın Usulsüzlüğü yazımızdan ulaşabilirsiniz.

III. Takibin Kesinleşmesi

Gönderilen ödeme, icra, tahliye emrinde borçluya itiraz hakkıda bildirilir. Örneğin genel haciz yoluyla ödeme emrinde borçluya, tebligatın kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı olduğu yazacaktır. Bu durumda borçlu ödeme emrine itiraz edebilir.

İcra ödeme emrine itiraz takibi durdurur. Alacaklı takibe devam edebilmek için ya itirazın iptali veya mümkünse itirazın kaldırılması davası açmalı ve lehine kararı icra dosyasına sunmalıdır.

İtirazın hükümden düşürülmesi veya hiç itiraz edilmemesi durumunda alacaklı takibin kesinleşmesini talep edebilecektir. Takibin kesinleşmesinden sonraysa diğer aşamaya geçilir.

IV. Haciz

Alacaklının, alacağına kavuşabilmesi için borçlunun malvarlığına cebren haciz konulabilecektir. Hacizle muhafaza farklı kavramlardır. Haciz, icra müdürlüğü tarafından bir malın tasarrufunun sınırlandırılması işlemidir.

Borçlunun haczedilebilecek nitelikteki taşınmaz, taşınır, araç, banka hesabındaki parası, fikri mülkiyete konu hakları, maaşının dörtte biri veya üçüncü kişilerdeki hakları haczedilebilir.

Haciz işlemlerinde icra memurlarının borçlunun haklarını da gözetmesi gerekir. Ayrıca borç miktarını aşan haciz işlemleri hukuka uygun değildir.

V. Satış

Borçlunun haczedilen malvarlığında para dışındaki mallar doğrudan alacaklıya geçmez. Bu malların paraya dönüştürülmesi gerekecektir. Bu nedenle haczedilen malların satılması gerekir.

Satış aşamasından önce alacaklı yeteri miktarda satış avansını dosyaya yatırarak icra dairesinden satış talebinde bulunacaktır. Haczedilen malvarlığının kıymet takdiri yapılır. Açık artırma ihale usulüyle malvarlığı satılacaktır.

Borçlunun da kıymet takdirinden sonra malvarlığını icra dairesinden yetki alarak satışını talep etme hakkı vardır.

VI. Paranın Ödenmesi

Hacze iştirak söz konusu değilse; satış süreci tamamlandıktan sonra kalan para alacaklıya ödenir. Alacaklının birden fazla olması halinde ise icra dairesi sıra cetveli düzenleyerek parayı alacaklılara dağıtacaktır.

Avukat Memduh Remzi BAL

İletişim

Bizi Arayın : +90 212 909 86 34

Mail Gönderin : info@ballawfirm.com

whatsApp →